P2KK
Universitas Muhammadiyah Malang

Artikel

60 KriteriaLaki-laki Idaman (Ideal) menurut Islam

Rasulullah SAW bersabda :“Dan perumpamaan mukmin itu seperti lebah, ia hinggap di tempat yang baik, memakan yang baik, tetapi tidak merusaknya”. (HR. Thabrani)

Yang dimaksud Orang mukmin (orang beriman) yang seperti lebah itu adalah orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan.

 60 KriteriaLaki-lakiIdaman (Ideal) menurut Islam adalah laki-laki mukmin (beriman) yang …:

1) Islam menjadi pedoman hidupnya yang utama (QS.6:153)

2) Ikhlas menjadi dasar hidupnya (QS.2:207)

3) Taqwa menjadi bekal hidupnya (QS.2:197)

4) Taat menjadi karakteristik khasnya (QS.3.132)

5) Shalat dan sabar merupakan kekuatannya (QS.8:56;32:24)

6) Tsabat (teguh) merupakan sikap hidupnya (QS.8:45)

7) Ukhuwah Islamiyah menjadi pengikat hatinya (QS.49:10;43:67)

8) Tidak mengenal sikap palsu, kamuflase, banyak tingkah dan takabur (QS.25:63)

9) Ruang jiwanya dipenuhi oleh perhatian dan kepedulian yang besar dan penuh kesungguhan dalam mencapai hadaf (tujuan baik) mereka (QS.28:55)

10) Detik-detik malamnya amat berharga, diisi dengan ibadah Qiyamul Lail/Muraaqabatullah (QS.25:64 : 17:79. 76:26)

11) Senantiasa risau dan amat takut akan azab Neraka Jahanam (QS.25:65-66)

12) Punya ukuran-ukuran yang jelas atas kebenaran dalam kehidupannya (QS.25:67.17:29)

13) Tidak menyekutukan Allah, dan tidak menantang (menyalahi) perintah Allah (QS.25:68-71)

14) Tidak menyia-nyiakan hak orang lain dan tidak menzalimi seorangpun (QS.25:72)

15) Hatinya lurus dan hidup subur, dengan iman yang benar (QS.25:73)

16) Senantiasa menginginkan kebaikan yang dilakukan menjamah dan berlanjut untuk setiap generasi (QS.25:74-76)

17) Senantiasa Jujur dalam perkataan dan perbuatan

18) Senantiasa menjaga tali silaturrahmi

19) Senantiasamenjagaamanah yang diberikan

20) Senantiasa menjaga hak tetangga

21) Senantiasa memberi kepada yang membutuhkan

22) Senantiasa membalas kebaikan orang lain

23) Senantiasa memuliakan tamu

24) Memiliki sifat malu

25) Senantiasa menepati janji

26) Tubuhnya sehat dan kuat (Qowiyyuljismi)

27) Berakhlak baik/mulia kepada sesama makhluk Allah; (Matiinulkhuluqi)

28) SenantiasaShalat tepat pada waktunya

29) Senantiasa memautkan hatinya ke masjid /Cinta Shalat berjamaah di Masjid

30) Senantiasa membaca dan mempelajari Al Qur’an dan mengamalkannya

31) Sederhana dalam urusan dunia dan paling cinta pada urusan akhirat

32) Paling suka melakukan amar ma’ruf nahi munkar

33) Paling berhati-hati dengan lidahnya (menjaga lidah)

34) Senantiasa cinta pada keluarganya

35) Paling lambat marahnya

36) Senantiasa memperbanyak istighfar, berdzikir dan mengingat Allah SWT dan memperbanyak Shalawat Nabi

37) Senantiasa suka dan ringan berzakat, infaq dan bersedekah

38) Senantiasa menjaga wudhu;

39) Senantiasa menjaga Shalatnya terutama Shalat wajib

40) Senantiasa menjaga Shalat sunnat Tahajjud dan Shalat Dhuha

41) Paling cinta dan hormat pada kedua orang tuanya, terutama ibunya

42) Cerdas / Pikirannya intelek (Mutsaqoful fikri);43) Aqidahnya bersih/lurus (Saliimul ‘aqiidah)

44) Ibadahnya benar (Shohiihul ‘ibaadah)

45) Rendah hati (Tawadhu’)

46) Jiwanya bersungguh-sungguh (Mujaahadatunnafsi)

47) Mampu mencari nafkah (Qaadirun’alalkasbi)

48) Senantiasa menjaga dan memelihara lidah/lisan (Hifdzullisaan)

49) Senantiasa istiqomah dalam kebenaran (Istiqoomatunfilhaqqi)

50) Senantiasa menundukkan pandangan terhadap lawan jenis dan memelihara kehormatan (Goddhul bashor wahifdzulhurumat)

51) Senantiasa lemah lembut dan suka memaafkan kesalahan orang lain (Latiifun wahubbul’afwi)

52) Benar, jujur, berani dan tegas (Al-haq, Al-amanah-wasyaja’ah)

53) Selalu yakin dalam tindakan yang sesuai ajaran Islam (Mutayaqqinunfil’amal)

54) Senantiasa pandai memanfaatkan waktu (untuk dunia dan akhirat) (Hariisun’alalwaqti)

55) Sebanyak-banyaknya bermanfaat bagi orang lain (Naafi’unlighoirihi)

56) Senantiasa menghindari perkara yang samar-samar (Ba’iidun’anisysyubuhat)

57) Senantiasa berpikir positif dan membangun (Al-fikruwal-bina’)

58) Senantiasa siap menolong orang yang lemah (Mutanaashirun lighoirihi)

59) Senantiasa berani bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi kita (Asysyidda’u’alalkuffar)

60) Senantiasa mengingatakan datangnya kematian;

 

Apakah anda atau suami atau (calon) suami/pasangan Anda telah memenuhi ciri-ciri pria idaman menurut Islam seperti di atas ?

Apabila sudah sebagian maka sempurnakanlah dan pertahankanlah, namun apabila belum senantiasa berusahalah untuk menyempurnakannya, karena memang Tidak ada insan yang sempurna, kecuali Rasulullah saw, tapi senantiasa berusahalah menjadi yang mendekati kriteria-kriteria tersebut.

Semoga kita semua dan anak keturunan kita senantiasa diberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah SWT untuk bisa menjadi insan dan laki-laki yang baik menurut Islam dan bagi akhwat semoga diberi Allah SWT atau bagi akhwat (perempuan) dapat diberikan Allah SWT pasangan laki-laki mukmin yang baik menurut Islam seperti disebutkan di atas. Amiin

Wallahualambissawab ……

Shared: